สำนักงาน ZEN @ Central Worldสำนักงาน พัฒนาการCourses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Business English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone: