หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร Corporate Training

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ พร้อมรับ AEC ซึ่งหลักสูตรนี้จะขัดเกลาทักษะหลายด้านไปพร้อมกันและต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนไวยากรณ์ โครงสร้างประโยค คำศัพท์ทางธุรกิจในชีวิตประจำวัน การเขียนจดหมาย รวมถึงการฟังและพูดออกเสียงได้อย่างถูกต้อง สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษาโดยตรง พร้อมปรับเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

     ตัวอย่างหัวข้อการสอนสำหรับหลักสูตร Corporate Training

การสนทนาทั่วไปในที่ทำงาน (Business English Conversation in a Workplace )
          - การกล่าวทักทาย และแนะนำลูกค้า
          - การสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
          - การให้คำแนะนำต่างๆ และคำปรึกษา
          - การประชุมระหว่างคู่ค้าชาวต่างชาติ
การสื่อสารในที่ประชุม และเพื่อนร่วมงาน (Effective Communication skills for meeting)
          - การแสดงความคิดเห็นเชิงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
          - การเสนอแนวคิด แนะนำ
          - การเตรียมข้อมูลและวางแผนการประชุม
การนำเสนอผลงาน (Presentation Skills)
          - ภาษาและท่าทางในการสื่อสารกับผู้ฟัง
          - การนำเสนอความคิดรูปแบบต่างๆ
          - แนะนำการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
เทคนิคการเขียนรายงาน พร้อมแนะแนวทางการเขียนหลากหลายรูปแบบ (Report Writing)
          - โครงสร้างและรูปแบบการเขียนประโยค
          - แนะนำหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย
          - สอนและแนะนำรูปแบบการเขียนรายงานที่เจอเป็นประจำ
การติดต่องานด้วยการเขียนอีเมล์ (E-mail Writing)
          - มารยาทที่ต้องเรียนรู้ในการเขียนอีเมล์
          - จัดวางรูปแบบการเขียนอีเมล์ที่น่าสนใจ
          - การฝึกฝนเพิ่มเติม หรือนำไปประยุกต์ใช้ด้วยตนเอง
การรับมือและการให้บริการลูกค้าอย่างสุภาพ (Customer Service)
          - การให้บริการลูกค้าภายนอกและภายในองค์กร
          - ภาษาที่ใช้สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์

ในแต่ละหัวข้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเป็นธรรมชาติ ในคลาสเรียนอาจารย์จะให้ความเป็นกันเองสำหรับการสนทนาโต้ตอบระหว่างกัน ทำให้มั่นใจถึงคุณภาพที่ได้รับหลังเรียนจบคลาสไปแล้ว ทั้งยังนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ได้ทันที เช่น การเขียนอีเมล์ การเขียนรายงานตามแผนก การพรีเซ็นเทชั่นแบบมืออาชีพ เป็นต้น สถาบันของเราเป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำมากมายและให้ความสนใจอบรมหลักสูตร Corporate Training

ตัวอย่างบริษัทที่จัดอบรมโดยสถาบันนิวเคมบริดจ์

Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

Courses: Business English Communication.

View

Kasikorn Asset Management Co., Ltd.

Courses: Business English Communication, English for Meeting Skills

View

Sysmex (Thailand)
Co. Ltd

Course: Business English Communication.

View

FWD Life Insurance Public Company Limited

Course: Business English Communication.

View

The Siam Cement Publiv Co.,Ltd.

Course: Preparation for Management Studies.

View

Aurecon (Thailand) Co., Ltd.

Course: Business English.

View

Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

Course: English for Meeting Skills.

View

Toyota Motor Asia Pacific Engineering & Manufacturing Co., Ltd.

Course: Business English for Management.

View


Name

Phone:

Line ID

logo

Courses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14