หลักสูตร IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติเพื่อนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ผลการสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คะแนน IELTS ยังได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจากสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย การสอบประกอบไปด้วย 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยคะแนนสอบถูกแยกออกเป็น 4 ส่วนเช่นกัน เพื่อความแม่นยำ ชัดเจนตรงกับความสามารถของผู้เข้าสอบ


ก่อนการเรียนหลักสูตร IELTS ต้องทำการวัดระดับความสามารถก่อนเข้าเรียน (Placement Test) เพื่อประเมินทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ มีทั้งแบบข้อเขียนและการสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการทดสอบแล้วจะมีอาจารย์คอยแนะนำระดับของหลักสูตรให้เหมาะกับความสามารถของผู้สอบ โดยอ้างอิงจากคะแนนทุกส่วน ซึ่งเป็นไปตามการประเมินระหว่างอาจารย์ผู้คุมสอบและผู้สอน เพื่อความเหมาะสมของระดับภาษาอังกฤษกับผู้เรียนรวมถึงการจัดระยะเวลาในการเรียนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด


แนวทางการเรียนการสอน IELTS ของสถาบันฯ เป็นแบบ Focus Group เป็นการเรียนที่มีผู้เรียนในคลาสประมาณ 7-15 คน อาจารย์สามารถเข้าถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ง่ายต่อการเสริมทักษะและแก้ไขในส่วนที่ขาดหายไปของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น หมดห่วงเรื่องการพูด เพราะจะได้สนทนากับเจ้าของภาษาด้วยตนเอง ทั้งยังฝึกทักษะด้านการฟังเพิ่มเติมจาก Listening Lab ได้ไม่จำกัด รวมไปถึงทักษะด้านการอ่านที่มีมุมอ่านหนังสือช่วยเปิดโลกภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น การเขียน SOP มีอาจารย์ช่วยตรวจและแนะแนวแบบตัวต่อตัว ในคลาสเรียนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรม มีอิสระในการแสดงออกและเสนอความคิดเห็นผ่านการฝึกฝนภายในคลาส ทั้งนี้สถาบันฯ ยังมี Self- Access Centre รองรับให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์คอยดูแลอยู่เสมอ

การสอบ IELTS มีด้วยกัน 2 แบบซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลที่ช่วยให้สถานศึกษามีข้อมูลละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับความสามารถของนักศึกษา ข้อสอบทั้ง 2 ชุดนั้น คือ

1.  Academic Module : เหมาะกับผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับ มัธยม – อุดมศึกษาทุกสาขา ซึ่งอยู่ในระดับพื้นฐาน
2.  General Training Module : การสอบนี้สามารถนำไปใช้ต่อยอดกับหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ บางสถาบันต้องการให้ผู้สอบผ่านการเรียนการสอนจาก Academic Module ที่มีความยากง่ายไม่เท่ากัน จึงต้องสอบถามจากทางสถาบันด้วยตนเอง


02 613 1177   info@newcambridge.com


Name

Phone:

Line ID

logo

Courses

IELTS

หลักสูตร IELTS มุ่งเน้นเเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

POGS

หลักสูตรเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ

Corporate Training

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

Conversation

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลทั่วไป

Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14