Labour the point

สำนวนมากจากทางอังกฤษบริติช หมายถึงความพยายามอย่างหนักในการแสดงความคิด อารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดเห็น กล่าวซ้ำวนไป ทั้งที่มันไม่จำเป็น

ตัวอย่าง

Look, there’s no need to labour the point that I made a mistake – I admit it!

ฟังนะ ไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องกล่าวย้ำๆ ว่าฉันทำผิด ฉันยอมรับแล้วว่าฉันเองที่ทำผิดไป • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14