Take Leave

คิดว่าน่าจะมีคนพูดถึง เรื่อง การ ลาป่วย ในภาษาอังกฤษ ในเชิงลึกไม่มากนัก ก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไว้เผื่อท่านๆ อาจจะได้รับปประโยชน์และมีโอกาสนำไปใช้ Leave คำว่าลาป่วยในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า take sick leave แต่ถ้าอยากจะบอกว่าลาเฉยๆ โดยที่ไม่อยากระบุว่าลาอะไรก็อาจจะใช้คำว่า take leave คำว่า leave (noun) แปลว่าการลา หรือพูดเต็มๆ ก็คือ leave of absence (noun) เมื่อพูดถึง leave ถ้าไม่พูดถึงคำว่า หยุดงาน ก็เห็นจะไม่ได้ คำว่าหยุดงาน ในภาษาอังกฤษ ก็คือ take time off หรือ take day off โดยส่วนใหญ่การลาจะมีหลายแบบทั้งการลาป่วย ลางาน ลากิจ เป็นต้น การลาแต่ละแบบจะมีเรื่องการชดเชยหรือการจ่ายเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้มีผลกระทบต่อการลา และคำศัพท์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกเช่นกัน

 • Paid – การจ่ายเงิน
 • Unpaid – งดจ่ายเงิน
 • Unpaid sick leave – การลาป่วยแบบไม่จ่ายเงิน
 • Paid time off หรือ Paid day off – หยุดแบบจ่ายเงินในวันหยุด
 • Call in sick – โทรขอลาป่วย
 • Doctor’s certificate หรือ Medicine certificate – ใบรับรองแพทย์
 • Injury – การบาดเจ็บ
 • Annual leave – ลาพักร้อน
 • On leave – อยู่ในช่วงลา


 • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14