สมัครเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยไหนใช้คะแนน IELTS เท่าไรกันบ้าง?

น้องๆ ที่กำลังต้องการเข้ามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจไว้มักจะต้องการคะแนนของ Gat/Pat และหนึ่งในนั้นมีคะแนน IELTS ด้วย ซึ่งเป็นตัววัดระดับทางภาษาอังกฤษของน้องๆ ได้เลย โดยบางมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์การใช้คะแนนไม่เท่ากันและแต่ละคณะแยกย่อยออกไปอีกทีหนึ่งตามหลักสูตรอินเตอร์ที่น้องๆ สนใจ

 • ABAC หรือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - มีข้อกำหนดกับผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60(iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผล คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – แต่ละคณะใช้คะแนนไม่เท่ากันหากพูดถึงโดยรวมจะอยู่ที่ 6.5 – 7.0 ขึ้นไปสามารถยื่นเข้าได้เกือบทุกคณะที่ต้องการของหลักสูตรอินเตอร์ในรั้วจุฬามหาวิทยาลัยนี้เลย เช่น
  • คณะเศษรฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเศษรฐศาสตร์ ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
  • คณะอักษรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
  • คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5
  • คณะจิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 7.0
  • คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ใช้ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5

Website : www.newcambridge.com
Facebook : https://www.facebook.com/NewCambridgeInstitute/
Line : @(พิมพ์ติดกัน)newcambridge
โทร. 02-613-1177


Name

Phone:

Line ID • Contact Info

  02 613 1177

  info@newcambridge.com

  Line ID : @newcambridge

  Working time

  Mon-Fri 09.00 - 19.00
  Sat-Sun 09.00 - 18.00

  ZEN Office

  ZEN @ Central World, Level 14